Milieu relevante product informatie.

Onze branchevereniging, Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK), beschikt over twee MRPI-milieucertificaten, een voor stenen en blokken en de andere voor elementen. Milieu Relevante Product Informatie (MRPI) is een initiatief van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) en het ministerie van VROM en het geeft een onafhankelijke en betrouwbare milieuprestatie van kalkzandsteen weer.

Opname van CO2 in kalkzandsteen
De milieuprestatie van kalkzandsteen is berekend door onafhankelijk adviesbureau IVAM en extern getoetst. IVAM heeft de milieuprestatie bepaald aan de hand van de Levenscyclusanalyse (LCA), een methode die milieueffecten van grondstofwinning tot aan de sloop van een gebouw meet. Milieuaspecten die in de LCA worden meegenomen zijn energieverbruik, het grondstoffenverbruik, emissies naar lucht (CO2), water, bodem en afval. Een bijzonder resultaat is dat zeker 1/3 van de CO2-emissies door productie, transport, etc. weer wordt opgenomen door de kalkzandsteenwanden tijdens het gebruik.

Dankzij het MRPI-certificaat kunt u naast prijs en prestatie, ook de duurzaamheid van bouwmaterialen meewegen en onderling vergelijken. Gevalideerd, geverifieerd, en betrouwbaar zijn de belangrijkste kenmerken van MRPI-certificaten. Stichting MRPI wil op deze manier een einde maken aan de wirwar van bestaande, soms slecht onderbouwde, milieuclassificaties en voorkeurslijsten en zorgt voor duidelijkheid en transparantie van productgegevens in de bouw.