Disclaimer.

Alle op deze site gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Echter, wij kunnen niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele fouten op de website van De RuwBouw Groep, alsmede de website van BlueCasco. Getoonde kleuren, tekeningen en afbeeldingen van producten kunnen op de website anders overkomen dan in de werkelijkheid.

De RuwBouw Groep, de directie, haar medewerkers en/of bij deze site betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina’s en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze site.

Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op deze site opgenomen informatie en/of programmatuur, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De RuwBouw Groep is verboden.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter gebruik van de gebruiker. De RuwBouw Groep aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De RuwBouw Groep behoudt zich het recht voor iedere link of verwijzing op enig moment te beëindigen.

De informatie en/of programmatuur op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor producten, inhoud van producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Eventueel vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren.

PRIVACY STATEMENT
De RuwBouw Groep beschermt de privacy van haar klanten en websitebezoekers conform de Nederlandse Privacywetgeving. De RuwBouw Groep zal de door u geregistreerde gegevens, en uw email-adres in het bijzonder, niet delen met derden. Uw persoonlijke informatie wordt nooit aan derden verstrekt of verkocht.

De RuwBouw Groep treft conform het beveiligingsbeleid passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verkrijging of toegang.

Medewerkers van De RuwBouw Groep die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan een contractuele geheimhoudingsverplichting.

Voor vragen omtrent de bescherming van persoonsgegegevens kunt u contact met ons opnemen.
Per mail: marketing@drbg.nl of per telefoon: 0341 – 464 000.

Nadat u uw persoonsgegevens met ons heeft gedeeld, heeft u het recht om een overzicht op te vragen van uw persoonsgegevens die door De RuwBouw Groep worden verwerkt. Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen persoonsgegevens. In alle gevallen worden verzoeken om inzage of wijziging van gegevens behandeld op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving. Onvoldoende gespecificeerde of bovenmatige verzoeken worden niet in behandeling genomen. De RuwBouw Groep kan conform het bepaalde in de Wbp om een administratieve vergoeding vragen alvorens aan het verzoek te voldoen.