Geluidsisolatie

De gewenste geluidsisolatie is afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw. Hierbij gelden voor woongebouwen en eengezinswoningen de eisen zoals gesteld in het bouwbesluit. Met de invoering van het bouwbesluit 2012 zijn de eisen voor geluidsisolatie binnen de verschillende niet-woonfuncties zoals hotels, kantoren en bedrijfsruimtes komen te vervallen. Het is nu aan de opdrachtgever om te definiëren aan welke geluidseisen wanden moeten voldoen.

Geluidsisolatie woningbouw

De eisen die betrekking hebben op geluidwerendheid in de woningbouw zijn beschreven in het Bouwbesluit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in luchtgeluidsisolatie en contactgeluidsisolatie.

Luchtgeluidsisolatie

Luchtgeluidsisolatie wordt gemeten door een geluidsbron (speaker) in een ruimte te plaatsen en hier een bepaald geluidsniveau te produceren. In de ernaast of onder / boven gelegen ruimte meet men dan het geluidsniveau en op de verschillen hiertussen kan men de geluidsisolatie berekenen.

Contactgeluidsisolatie

De contactgeluidsisolatie wordt gemeten door een hamerapparaat op de vloer te laten hameren. Het geluidsniveau dat in de naastliggende of onderliggende ruimte optreedt, zegt iets over de contactgeluidsisolatie.

Om te kunnen voldoen aan de eis voor de lucht- of contactgeluidsisolatie dient de scheidende constructie (een vloer of wand) voldoende geluidwerend gemaakt te worden. Dit kan door voldoende massa aan te brengen door de vloer of wand naar behoefte dik en zwaar te maken. Ook kan men kiezen voor een ontkoppelde constructie in de vorm van een ankerloze spouwmuur of een betonvloer met zwevende dekvloer. Naast het geluid dat rechtstreeks door de wand gaat, dient men ook rekening te houden met geluid dat via een omweg naar de ruimte gaat, het flankerend geluid of omloopgeluid. Daarom is niet alleen de wand zelf van belang, maar ook de massa van de aansluitende wanden.

Op 1 april 2012 zijn in het Bouwbesluit 2012 de eisen voor geluidsisolatie veranderd. Tot 1 april 2012 werd geluidsisolatie weergegeven met Ilu;k en Ico. Dit is gewijzigd in Dn;T;A,k voor Ilu;k en Ln;T;A voor de Ico.

“oude waarden”               nieuwe waarden
Ilu;k = 0 dB                         Dn;T;A,k = 52 dB
Ico = +5 dB                         Ln;T;A = 54 dB

De nieuwe waarden zijn als volgt af te leiden:
Dn;T;A,k = Ilu;k +52 dB
Ln;T;A = 59 dB – Ico

In tabel 3.15 van het Bouwbesluit staat een overzicht van de gebruiksfuncties voor geluidsisolatie met bijbehorende grenswaarden. Hieronder staat het eerste gedeelte van deze tabel met daarin de grenswaarden voor woonfuncties (die van toepassing kunnen zijn). Voor andere gebruiksfuncties kunt u kijken bij het onderdeel geluidsisolatie niet-woonfuncties.

 Gebruiksfunctie Grenswaarden ander perceel Grenswaarden hetzelfde perceel
Besloten ruimte >
verblijfsgebied
Besloten ruimte >
besloten ruimte
Besloten ruimte >
verblijfsgebied
Besloten ruimte >
besloten ruimte
Artikel 3.16 3.17
Lid 1 2 3 4 1 2 3 4
Dn;T;A,k Ln;T;A Dn;T;A,k Ln;T;A Dn;T;A,k Ln;T;A Dn;T;A,k Ln;T;A
Woonfunctie gelegen in een woongebouw 52 54 47 59 52 54 47 59
Andere woonfunctie 52 54 47 59 52 54 47 59
Geluidsisolatie eengezinswoningen

In eengezinswoningen (grondgebonden woningen) worden hoge eisen gesteld aan de horizontale geluidsisolatie. Er is voor dit type woningen geen sprake van eisen voor verticale geluidsisolatie, omdat de boven elkaar gelegen verdiepingen van een en dezelfde eigenaar zijn.